НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕ • ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ЛАМПИ ЗА ДОМА • НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА(при поръчка над 100 лв)
Език Български
Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Сити Лукс“ ООД, ЕИК 201146426, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Сливница“ 188, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите на електронния магазин LAMPI.BG, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Сити Лукс“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Сливница“ №188
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. „Сливница“ №188
 4. Данни за кореспонденция:
  e-mail:office@citylux.bg
  телефон: +359 2 936 80 49
 5. Вписване в публични регистри:
  ЕИК: 201146426
  Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 419505
 6. Надзорни органи:

            (1) Комисия за защита на личните данни
            Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
            тел.: +359 2 940 20 46
            факс: +359 2 940 36 40
            e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
            Уеб сайт: www.cpdp.bg

            (2) Комисия за защита на потребителите
            Адрес: 1000 гр. София, пл.„Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
            тел.: +359 2 980 25 24
            факс: +359 2 988 42 18
            гореща линия: 0700 111 22
            Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG20146426

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3.LAMPI.BGe електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.lampi.bg/shop/, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в електронния магазин стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба на стоките, предлагани в електронния магазин LAMPI.BG;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в електронния магазин LAMPI.BG.
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в електронния магазин LAMPI.BGчрез интерфейса на магазина, достъпен в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин LAMPI.BGв Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4.ДОСТАВЧИКЪТ в електронния магазин LAMPI.BGорганизира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестносттаи възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба. Този договор се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на ДОСТАВЧИКА. Потвърждаването на сключен с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

(2)По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса на електронния магазин стоки. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА в електронния магазин LAMPI.BG

(3)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на стойността на поръчаните стоки (получени за всяка стока като произведение на заявеното от ПОЛЗВАТЕЛЯ количество и обявената в електронния магазин LAMPI.BGединична цена на съответната стока), както и на допълнителните разходи, свързани с доставката, с които ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е съгласил при сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 6. (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на електронния магазин LAMPI.BG, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА LAMPI.BG

Чл. 7. (1)За да използва електронния магазин LAMPI.BGза сключване на договори за покупко-продажба, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия.

(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА, съобразно посочената в него процедура. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и чрез профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3)С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5)При извършване на регистрацията или поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика за да сключват договори за продажба на разстояние на предлаганите в електронния магазин LAMPI.BG стоки.

(2)В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, последният приема тези Общи условия в момента на доставката. Счита се, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е приел настоящите Общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9.ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в електронния магазин LAMPI.BG

(2)Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ПОЛЗВАТЕЛЯ като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5)Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 11.При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТОНА ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в LAMPI.BG,може да се направи извод, че са ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1)Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в електронния магазин LAMPI.BG са определени в профила на всяка стока в електронния магазин.

(2)Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определят от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в електронния магазин LAMPI.BG.

(3)Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА в електронния магазин LAMPI.BG и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4)Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством механизмите в електронния магазин LAMPI.BG.

(5)Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в електронния магазинLAMPI.BGпреди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на електронния магазин LAMPI.BGили електронна поща.

Чл. 15. (1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛЯ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3)В случай, че стойността на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 16. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тезиОбщи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тезиОбщи условия.

(2)Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(3)Когато ДОСТАВЧИКЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези Общи условия.

(4)Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5)При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(6)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7)Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОТРЕБИТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8)Независимо от горните хипотези, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на ПОТРЕБИТЕЛЯ разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(9)В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1)Срокът на доставка на стоката е до 5 (пет) работни дни, считано от първия работен ден, следващ деня на изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА.

(2)Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ може да организира доставката и предаването на стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ в определения в настоящите Общи условия срок.

Чл. 19. (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА

(2)Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен при скрити недостатъци.

Чл. 20.ДОСТАВЧИКЪТ не се задължава да осигури необходимия сервиз на стоката.

Чл. 21.За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3)ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4)ПОЛЗВАТЕЛЯТ или ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛЯ или ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ или ПОТРЕБИТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА LAMPI.BG

(5)ПОЛЗВАТЕЛЯТ или ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на ПОЛЗВАТЕЛЯ или ПОТРЕБИТЕЛЯ при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА LAMPI.BG.

Чл. 23. Във всеки момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1)Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ.

(2)ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:

А)след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б)след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В)с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА

(3)ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25.ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия ТУК заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26.Настоящите Общи условия и договорът на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронния магазин LAMPI.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 27.ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин LAMPI.BG в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 28.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност и ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29.ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1)ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2)ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на стоки, предмет на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3)ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което електронният магазин LAMPI.BGне е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4)ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в електронния магазин LAMPI.BG.

Чл. 31. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези Общи условия.

(2)ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 33.В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 34.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35.За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на сключените договори за покупко-продажба, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36.Настоящите Общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 25.05.2018 г.


 

Приложение № 1
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

До „Сити Лукс“ ООД, гр. София, бул. „Сливница“ №188, ЕИК 201146426

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки:

Код

Артикул

Кол.

Ед. цена

Поръчан на

Получен на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Име на потребителя/ите: _________________________________

– Адрес на потребителя/ите: ________________________________

 

Дата: _____________                                                            Подпис: ________________

                                                                                    (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

* Ненужното се зачертава.

 


 

 

Приложение № 2
Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на тази страница в сайта  и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт ТУК. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа.
 7. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 8. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 9. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за  алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Количка

Количката е празна.

Lampi.bg във Facebook